Ciepłe okna 2021. Warunki Techniczne.

Ciepłe okna 2021. Warunki Techniczne

Zmiany ujęte są w Rozporządzeniu Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 5 lipca 2013 roku, zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.Jest wdrożeniem dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2010/31/UE z dnia 19 maja 2010 r. w sprawie charakterystyki energetycznej budynków (Dz. Urz. UE L 153 z 18.06.2010, str.13). WT 2021 to trzecia nowelizacja warunków technicznych, wprowadzająca nowe, znacznie zaostrzone kryteria dotyczące energooszczędności budynków.

Nowe wymagania obowiązywać będą w:

  • nowych inwestycjach rozpoczętych po po 31 grudnia bieżącego roku. 
  • rozpoczętych wcześniej i nie zakończonych projektach.
  • budynkach już użytkowanych, w przypadku rozbudowy lub modernizacja.

Izolacyjność cieplna okien i drzwi.

Warunki techniczne 2021 wprowadzają podwyższone wymagania dla izolacyjności ścian zewnętrznych (z obowiązującego obecnie UC(max)=0,23 do 0,20), dachów, stropodachów i stropów pod nieogrzewanymi poddaszami lub nad przejazdami (z 0,18 do 0,15), okien, drzwi balkonowych, powierzchni przezroczystych nieotwieralnych (z 1,1 do 0,9) oraz okien połaciowych (z 1,3 do 1,1) i drzwi zewnętrznych (1,5 do 1,3).

Tagi:
Autor: SimplaFaktor
Mobilne Laboratorium Techniki Budowlanej wykonuje badania okien oraz drzwi zewnętrznych bezpośrednio w fabryce producenta. Jest to jedyne w Polsce laboratorium notyfikowane, akredytowane oferujące taką możliwość.