Przenikalność cieplna okien, obliczanie współczynnika Uw

Dane wejściowe: współczynniki Ug przenikalności cieplnie szyb, współczynniki Uf przenikalności cieplnej ram oraz liniowe współczynniki „psi”.

Obliczanie współczynnika Uw dla okien zgodnie z normą PN-EN ISO 10077-1 realizowane może być tylko na podstawie odpowiednich danych wejściowych. Dane te należy pozyskać zgodnie normami odpowiednimi dla metod obliczeniowych lub badawczych.

Dane wejściowe do wyliczenia współczynnika Uw przenikalności cieplnej okien.

  • Oszklenie. Współczynnik przenikania ciepła Ug dla szyb/zespoleń powinien być zadeklarowany przed producenta oszklenia, a wynik powinien być uzyskany na podstawie metody obliczeniowej zgodnej z normą PN-EN 673. Jeżeli nie jest możliwe uzyskanie współczynnika Ug tą metodą producent może ją wyznaczyć zgodnie z normą PN-EN 674 – badanie metodą osłoniętej płyty grzejnej.
  • Rama. Współczynnik Uf przenikania ciepła ramy dla poszczególnych sekcji złożeń w oknie (ościeżnica/skrzydło, skrzydła ze słupkiem stałym, skrzydła ze słupkiem ruchomym itd.) powinien być wyznaczony na podstawie obliczeń metodą komputerową zgodnie z normą PN-EN ISO 10077-2 (pomijamy Sposób 3 – niekorzystne wartości tabelaryczne) lub metodą skrzynki grzejnej zgodnie normą PN-EN 12412-2 (metoda dokładniejsza ale bardzo droga).
  • Rama i oszklenie. „psi” liniowy współczynnik przenikania ciepła połączenia z oszkleniem. Współczynnik ten jest indywidualną wartość zależną od grubości szkła, materiału z jakiego została wykonana dystansowa ramką wewnątrzszybowa, materiałów ramy otaczających oszklenie oraz prześwitu pomiędzy oszkleniem a częścią ramy przeznaczoną do szklenia. Liniowy współczynnik „psi” może być uzyskany metodą obliczeniową zgodnie z normą PN-EN ISO 10077-2, metodą obliczeniową zgodnie z procedurą podaną w ift-Richtlinie WA-08/3 – Wärmetechnisch verbesserte Abstandhalter Teil 1, jako wartość tabelaryczna zgodnie z normą PN-EN ISO 10077-2, metodą skrzynki grzejnej zgodnie normą PN-EN 12412-2 (metoda dokładniejsza – wysokie koszty). Korzystając z każdej powyżej podanej metody otrzymamy inny wynik współczynnika „psi” dla tego samego rozwiązania w oszkleniu co będzie miało wpływ na końcowy wynik współczynnika Uw przenikalności cieplnej okna.

Na podstawie danych uzyskanych za pomocą badań, wartości tabelarycznych lub obliczeń metodą komputerową można w sposób prawidłowy obliczyć współczynnika Uw dla okien. Dane pozyskane z wartości tabelarycznych nie wymagają angażowania laboratorium ale są niekorzystnie wpływają na wynik końcowy.

Autor: SimplaFaktor
Mobilne Laboratorium Techniki Budowlanej wykonuje badania okien oraz drzwi zewnętrznych bezpośrednio w fabryce producenta. Jest to jedyne w Polsce laboratorium notyfikowane, akredytowane oferujące taką możliwość.