Regulamin

Niniejszy regulamin określa zasady świadczenia usług drogą elektroniczną przez Mobilne Laboratorium Techniki Budowlanej sp. z o.o. z siedzibą w Wałbrzychu za pomocą serwisu internetowego umieszczonego pod adresem simplafaktor.pl

Definicje: Ilekroć w Regulaminie bądź w treści serwisu simplafaktor.pl używane są następujące pojęcia, powinny one być rozumiane w następujący sposób:

Operator Serwisu: Mobilne Laboratorium Techniki Budowlanej Sp. z o.o.J. Kasprowicza 21 lok. 2 58-300 Wałbrzych, NIP PL 8862868350, KRS 0000461727, Sąd Rejonowy dla Wrocławia Fabrycznej IX Wydział Gospodarczy.

Serwis: serwis internetowy umieszczony w sieci Internet pod adresem głównym simplafaktor.pl umożliwiający dostęp do Usług.

Usługa: usługa świadczona w ramach Serwisu simplafaktor.pl.

Użytkownik: podmiot posiadający co najmniej ograniczoną zdolność do czynności prawnych, składający Zamówienie określające warunki umowy, na podstawie której Strony będą zobowiązane do świadczeń wynikających z Umowy.

Umowa: umowa o świadczeniu Usług w sposób ciągły, rozliczana cyklicznie w powtarzających się okresach rozliczeniowych.

Abonament: opłata uiszczana przez Użytkownika za świadczenie Usługi w danym okresie rozliczeniowym.

Okres rozliczeniowy: okres jednego roku albo inny okres rozliczania usług świadczonych w trybie abonamentowym.

Cennik: aktualnie obowiązujący Cennik, zawierający listę Usług pozostających w ofercie oraz ich cenę.

Jeden system okienny: obliczone współczynniki Uf  dla jednego systemu okiennego, umożliwiające wykonanie obliczeń współczynnika Uw dla okien wyposażonych w szyby zespolone o dowolnej budowie jednokomorowej i dwukomorowej. Obliczenia wykonane dla złożeń kształtowników: ościeżnica do szklenia stałego, ościeżnica/skrzydło, skrzydło/słupek stały do szklenia stałego, skrzydła ze słupkiem stałym, skrzydła ze słupkiem ruchomym, słupek stały do szklenia stałego.

Kalkulator Uw: kalkulator do wykonywania obliczeń współczynnika Uw przenikalności cieplnej okien w oparciu o aktualne dane wejściowe dostępne w bazie serwisu simplafaktor.pl (baza współczynników Uf przenikalności cieplnej ram, baza współczynników Ug przenikalności cieplnej szyb zespolonych, baza liniowych współczynników „psi” międzyszybowych ramek dystansowych).

Kalkulator Rw: kalkulator do wykonywania obliczeń wskaźników izolacyjności akustycznej okien, okien z nawiewnikami w oparciu o aktualne dane wejściowe dostępne w serwisie simplafaktor.pl (baza wskaźników izolacyjności akustycznej szyb zespolonych pozyskanych z ogólnie dostępnych informacji na stronach internetowych producentów szyb zespolonych).

Generator DWU: generator dla producentów okien służący do generowania Deklaracji Właściwości Użytkowych w oparciu o dane wejściowe udostępnione przez podmioty wyników z badań wstępnych typu (ITT), które to są ich własnością i mogą być wykorzystywane przez użytkowników.

Inspekcja ZKP: elektroniczny formularz do prowadzenia przez producenta okien kontroli w ramach Zakładowej Kontroli Pordukcji z obszaru produkcji.

Dane wejściowe: wszystkie współczynnik Uf przenikalności cieplnej ram dostępne wykonane zostały zgodnie z aktualnymi normami przy pomocy programy BISCO przez Operatora Serwisu w oparciu o przekroje dostarczone za ich zgodą od użytkowników lub innych podmiotów. Współczynniki Ug przenikalności cieplnej szyb zespolonych dla poszczególnych pakietów szybowych pochodzą z ogólnie dostępnych stron internetowych na których to deklarują te właściwości podmioty produkują szyby zespolone. Współczynniki liniowe „psi” przenikalności cieplnej dystansowych ramek międzyszybowych pochodzą ze stosownych norm występujących tam jako wartości tabelaryczne lub w przypadku ramek o ulepszonych właściwościach cieplnych z ogólnie dostępnej strony interetowej bundesverband-flachglas.de.

Zawarcie Umowy

Bezpłatne konto testowe 

 1. W celu zawierania Umów dotyczących poszczególnych Usług konieczne jest założenie indywidualnego konta Użytkownika w Serwisie. Prowadzenie konta Użytkownika jest bezpłatne. Zakładając konto Użytkownika, Użytkownik wyraża zgodę na akceptację warunków Regulaminu oraz obowiązany jest podać dane umożliwiające przesłanie mu linku aktywacyjnego do konta (poprawny adres konta e-mail). Konto bezpłatne aktywne jest przez 14 dni. Na potrzeby testowania bezpłatnego konta użytkownik dostaje do dyspozycji dostęp do wszystkich funkcjoliności w oparciu o nieprawdziwe przykładowe dane wejściowe.

Zawieranie umów dotyczących usług

 1. W celu zawarcia Umowy dotyczącej konkretnej Usługi oferowanej przez Operatora Serwisu, Użytkownik wybiera interesującą go opcję Abonamentu widoczną na stronie dotyczącej tej Usługi, a następnie zaznacza, czy wystawiona ma być faktura VAT z tytułu świadczonych usług. Użytkownik zobowiązany jest podać wszelkie dane niezbędne do wystawienia faktury, w tym NIP. Użytkownik zagraniczny, posiadający NIP europejski, zobowiązany jest do uzupełnienia swoich danych firmowych o ten numer.
 2. W przypadku wyboru Usługi w opcji płatnej Użytkownik zobowiązany jest do opłacenia tej Usługi w wysokości wskazanej w Cenniku lub indywidualnie przedstawionej ofercie i Zamówieniu .
 3. Użytkownik, chcąc uzyskać dostęp do funkcji, która nie występuje w wykupionym lub używanym przez Niego planie abonamentowym, zobowiązany jest do zmiany planu abonamentowego na wyższy, zgodnie z Cennikiem lub przedstawionej indywidualnej ofercie.
 4. Umowa zostaje zawarta na rok (12 miesięcy) w momencie potwierdzenia zaksięgowania środków na koncie Operatora Serwisu. Użytkownik otrzyma automatyczne powiadomienie e-mailem o aktywacji usługi i jej okresie abonamentowym.
 5. Po upływie danego okresu rozliczeniowego Serwis przesyła automatyczną wiadomość dotyczącą dokonania kolejnej płatności wraz z Fakturą Proformą do opłacenia. Użytkownik może wypowiedzieć Umowę na korzystanie z Usługi na 30 dni przed końcem trwania okresu abonamentowego.
 6. Dostęp do panelu administracyjnego z kontami zarejestrowanych użytkowników jest ograniczony, tj. tylko Administrator aplikacji jest odpowiedzialny za tworzenie nowych kont i utrzymanie istniejących i ma do niego dostęp.
 7. Hasła użytkowników w systemie są szyfrowane i są własnością tylko użytkowników. W razie problemów z logowaniem użytkownik może skorzystać z opcji „Przymnij hasło” w panelu logowania do simplafktor.pl.

Płatności

 1. Faktura VAT wystawiana jest po uiszczeniu zapłaty przez Użytkownika, ze wskazaniem danych określonych przez Użytkownika, podanych przy zakładaniu Konta.
 2. Za dostarczenie faktury, wysłanej na adres e-mailowy właściciela konta, uważa się przyjęcie przez serwer pocztowy Użytkownika wiadomości zawierającej fakturę.
 3. Koszty związane z realizacją płatności za Usługi ponosi Użytkownik.
 4. Za dzień zapłaty uznaje się datę uznania kwoty na rachunku bankowym Operatora Serwisu. Po opłaceniu przez Użytkownika faktury proforma VAT Administrator uruchomi konto(a) Abonenckie przy czym uważa się, że zapłata nastąpiła w dniu wpływu środków na konto Administratora systemu. Z chwilą udostępnienia konta abonenckiego zostanie wysłany link aktywacyjny na podany w formularzu adres e-mail użytkownika(ów), w którym będzie musiał ustanowić swoje hasło logowania do serwisu Simplafaktor.

Ogólne obowiązki Stron

 1. Serwis  simplafaktor.pl dostępny jest dla Abonentów przez całą dobę. Operator serwisu zastrzega sobie prawo do krótkich przerw wynikających z okresowej konserwacji systemu lub spowodowanych zdarzeniami losowymi.
 2. Operator Serwisu zobowiązuje się do niezwłocznej naprawy wszelkich usterek uniemożliwiających dostęp do serwisu lub utrudniających dostęp do usług. W przypadku nieusunięcia zgłoszonych awarii w terminie dłuższym niż 7 dni, Użytkownik może wypowiedzieć umowę ze skutkiem natychmiastowym.
 3. Użytkownik, korzystając z Usługi, wyraża zgodę na otrzymywanie faktur od Operatora Serwisu drogą elektroniczną, zgodnie z art. 106n ust. 1 Ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług.
 4. Operator Serwisu umożliwia Użytkownikom wybór pakietu narzędzi z zakresu obejmującego
 • kalkulator Uw,
 • kalkulator Rw,
 • aktualnej bazy danych współczynników niezbędnych do działania kalkulatorów Uw i Rw,
 • baza danych z wynikami z badań wstępnych typu (ITT),
 • generator DWU,
 • Inspekcja ZKP.
 1. Użytkownik zobowiązuje się do korzystania z usługi w sposób nienaruszający praw osób trzecich (dóbr osobistych, praw autorskich), dobrych obyczajów ani przepisów prawa.
 1. Operator serwisu potwierdza, że właścicielem całej treści wprowadzonej na koncie użytkownika za pomocą Usługi simplafaktor.pl jest Użytkownik.
 2. Operator serwisu nie ponosi żadnej odpowiedzialności za treść prezentowaną na stronie założonej przez Użytkownika.
 3. Wszelkie powinności wynikające z przepisów prawa dotyczące publikacji treści leżą po stronie Użytkownika.
 4. W przypadku otrzymania zgłoszenia o bezprawnym charakterze danych, Operator Serwisu ma prawo, zgodnie z art. 14 Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną do uniemożliwienia dostępu do danych Użytkownika. W takim przypadku użytkownik zostanie powiadomiony o wprowadzeniu blokady konta.
 5. W przypadku naruszania norm współżycia społecznego, Operator Serwisu może zablokować konto Użytkownika po jego uprzednim wezwaniu do zaprzestania działań naruszających normy. Operator Serwisu nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikające z:
  • przerw w dostawie usługi lub niedostępności serwisu simplafaktor.pl niezależnych od Operatora Serwisu lub będących następstwem zdarzeń, których Operator nie mógł przewidzieć,
  • niepoprawnego funkcjonowania systemu niebędącego winą Operatora, na przykład, błędów sieci telekomunikacyjnej,
  • dostępu do konta Użytkownika przez osoby nieautoryzowane,
  • nieznajomości lub nieprzestrzegania Regulaminu,
  • niebezpieczeństw związanych z użytkowaniem sieci: ataków hakerskich, zainfekowania systemu przez wirusy.
 1. Całkowita odpowiedzialność Operatora Serwisu względem Użytkownika w każdym przypadku ograniczona jest do wysokości sumy opłat dokonanych w ciągu trzech ostatnich lat, jakie Użytkownik wniósł na rzecz Operatora Serwisu z tytułu świadczenia usług.

Dane osobowe

 1. Administratorem danych osobowych Użytkownika podawanych w trakcie rejestracji jest Operator Serwisu. Abonent oświadcza, że został poinformowany o celu oraz zakresie przetwarzania danych osobowych przez Operatora Serwisu, prawie wglądu do swoich danych i ich poprawiania, uprawnieniach do żądania zaprzestania przetwarzania danych oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, wynikających z art. 32 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jend.:Dz.U.2002, nr 101, poz. 926 z późn. zm.).
 2. Użytkownik jest administratorem danych osobowych przesyłanych. Użytkownik przesyłając dane osobowe do serwisu powierza ich przetwarzanie Operatorowi Serwisu w zakresie w jakim konieczne jest to do świadczenia usługi przechowywania danych. Dane będą przechowywane przez Operatora Serwisu z zachowaniem środków bezpieczeństwa wymaganych przez ustawę o ochronie danych osobowych. Operator Serwisu nie ponosi odpowiedzialność za bezprawne przechowywanie danych przesłanych do Serwisu przez Użytkownika.
 3. Rejestrując się w Serwisie, Użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie zebranych danych w celach statystycznych i marketingowych. Na podany e-mail będziemy przesyłali wyłącznie informacje odnośnie systemu i sporadycznie odnośnie innych rozwiązań naszej firmy, ale w każdej chwili Użytkownik będzie mógł zrezygnować z otrzymywania takich e-maili.
 4. Użytkownik powierza Dane do przetwarzania Operatorowi Serwisu wyłącznie w celu realizacji zobowiązań Operatora Serwisu wynikających z Regulaminu. Wszystkie Dane osobowe wprowadzone są przez Użytkownika do Serwisu z prawem dalszego powierzania tych danych do przetwarzania w celu wyżej opisanym.
 5. Operator Serwisu nie przekazuje danych osobowych swoich klientów żadnym osobom trzecim – wykorzystuje je dla własnych celów, tj. przede wszystkim dla realizacji zamówień składanych przez internet i telefon, obsługi strony serwisu, własnych celów marketingowych.

Wymagania techniczne

 1. W celu zapewnienia poprawnego działania Usług, konieczne jest zainstalowanie przeglądarki Internetowej IE, Firefox, Opera, Chrome, Safari z zaleceniem, aby były to najnowsze stabilne wersje tych przeglądarek.

Zmiana regulaminu

 1. Regulamin może być zmieniany przez Operatora Serwisu. O każdej zmianie w Regulaminie Operator Serwisu poinformuje Użytkowników. Aktualna wersja regulaminu wchodzi w życie z dniem 25 luty 2018r.

Procedura reklamacji

 1. Reklamacje dotyczące funkcjonowania Serwisu powinny być zgłaszane pocztą elektroniczną na adres dostępny na podstronie Kontakt serwisu Operatora.
 2. Termin rozpatrzenia reklamacji wynosi do 14 dni.